1 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ptaków
Obchodzony na całym świecie Międzynarodowy Dzień Ptaków zwraca naszą uwagę na niebezpieczeństwa zagrażające ptakom na całym świecie i zachęca nas do ochrony tych zwierząt i ich siedlisk.
Ptaki występują we wszystkich ekosystemach. Przeważnie zajmują najwyższe poziomy w lokalnych piramidach pokarmowych. Stan populacji ptaków dostarcza nam zatem informacji o stanie całej przyrody, której ptaki są integralną częścią.
Sobota 27 marca godz. 20.30
Pomyślcie o przyłączeniu się do akcji WWF: "Godzina dla Ziemi".
Na jedną godzinę, w symbolicznym apelu o działanie na rzecz Ziemi, zgasną miliony świateł na całym świecie.
Szczegóły na stronie:
http://www.wwf.pl/godzinadlaziemi
Woda dla życia
23 grudnia 2003 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło lata 2005 - 2015 jako Międzynarodową Dekadę Działania: "Woda dla życia". Dekada miała rozpocząć się w Światowym Dniu Wody, 22 marca 2005 r. (rezolucja 58/217). Zgromadzenie z zadowoleniem przyjęło decyzję Komisji Zrównoważonego Rozwoju, która uznała wodę, warunki sanitarne i ludzkie osadnictwo za kluczowy temat w pierwszym roku Dekady (2004 - 2005). Komisja została zaproszona do współpracy mającej na celu określenie, w ramach istniejących zasobów, możliwych działań i programów w związku z Dekadą i w ramach jej założeń określonych na 12 i 13 sesji.
Więcej w "Czytaj więcej."
22 marca - Światowy Dzień Wody 2010
Już 22 marca obchodzić będziemy Światowy Dzień Wody ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Polska Akcja Humanitarna, która od 2004 roku prowadzi Kampanię Wodną, zwraca uwagę Polaków na istotę hasła przewodniego tegorocznych obchodów: "Czysta woda dla zdrowego świata".
Obchodzony dorocznie Światowy Dzień Wody ma na celu zwrócenie uwagi społeczności świata na najważniejsze problemy związane z zasobami słodkiej wody na świecie.
Więcej w "Czytaj więcej".
Dekada Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju (2005 - 2014)
20 grudnia 2002 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło na zasadzie konsensusu rezolucję ustanawiającą Dekadę Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju (Decade of Education for Sustainable Development 2005-2014). Celem Dekady jest wspieranie dążeń promujących zrównoważony rozwój społeczny, gospodarczy i ekologiczny. Stanowi ona również okazję do dokonania postępu
w zakresie rozwoju człowieka oraz poprawy jakości kształcenia, w celu uczynienia
z niego kluczowego czynnika przemian.
Więcej w "Czytaj więcej".
2010: Międzynarodowy Rok Różnorodności Biologicznej
Rok 2010, ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej, ma na celu:
• Podniesienie świadomości znaczenia różnorodności biologicznej dla dobrostanu ludzi na Planecie
• Powstrzymanie aktualnej tendencji zmniejszania się liczby gatunków na Ziemi
• Propagowanie pozytywnych przykładów ratowania ginących gatunków
Koordynatorem działań w ramach Roku został sekretariat Konwencji na temat Różnorodności Biologicznej, zaś UNESCO powierzono rolę głównego międzynarodowego partnera we wdrażaniu przyjętej strategii działań. 35. Sesja Konferencji Generalnej w październiku 2009 r. jednogłośnie potwierdziła zaangażowanie Organizacji w działania związane z Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej, które będą miały przede wszystkim charakter edukacyjny.
Więcej w "Czytaj więcej".
ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE)
Od 21 października 2005 r. obowiązuje w Polsce ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE), według której, wszystkie zużyte urządzenia działające na prąd lub na baterie, m.in.: pralki, lodówki, miksery, mikrofalówki, golarki elektryczne, telefony komórkowe, telewizory, wiertarki, komputery, a także świetlówki
i żarówki energooszczędne - to odpady niebezpieczne, których nie można wyrzucać
razem z innymi odpadami do śmietnika. Grozi za to kara grzywny od 500
do 5 000 zł. Zgodnie z ustawą, elektrośmieci można oddać bezpłatnie do specjalistycznego punktu zbierania (w ilości bez ograniczeń) oraz do sklepu (przy zakupie nowych sprzętów - stary za nowy, bez względu na markę).
Więcej w "Czytaj więcej".
Program Szkolny "Z Rebą zbieramy baterie"
Jesienią zainaugurowaliśmy szkolną zbiórkę baterii.
Bierzemy udział w specjalnym Programie Szkolnym „Z Rebą zbieramy baterie” .
Wszystkie zebrane przez nas baterie będą poddane recyklingowi dzięki czemu:
• zmniejszy się zanieczyszczenie środowiska,
• odzyska się wiele cennych surowców ,
• zmniejszy się ilość odpadów na składowisku.
Więcej w "Czytaj więcej".
Trwa kolejny, długi sezon grzewczy.
Pragniemy zwrócić uwagę na szkodliwość wprowadzania do środowiska trujących substancji, pochodzących ze spalania odpadów (śmieci)
w kotłowniach domowych, szczególnie tych wykonanych z tworzyw sztucznych.


Spalanie tworzyw sztucznych zagraża środowisku naturalnemu, a przede wszystkim zdrowiu ludzi - powoduje utlenianie się do atmosfery: CO2, cyjanowodoru, fosgenu, tlenków azotu, dwutlenku siarki, par metali ciężkich i dioksyn.

1 kilogram polichlorku winylu (płytki PVC, butelki plastikowe, folie, plastikowe wiadra, miednice, pojemniki po farbach, wyroby ze skaju) spalany w zwykłych warunkach wydziela 280 litrów trującego chlorowodoru.
1 kilogram poliuretanów (gąbki, uszczelki, podeszwy, odzież) daje 30-50 litrów cyjanowodoru, tzw. kwasu pruskiego

Najniebezpieczniejsze są dioksyny – prawdopodobnie najgroźniejsze ze znanych człowiekowi trucizn. Są one 10 tysięcy razy bardziej trujące od cyjanku potasu. Są rakotwórcze, działają mutagennie, mogą wywołać poronienia.

Zanim spalimy nasze śmieci, pomyślmy o swoim zdrowiu a także o zdrowiu naszych bliskich i sąsiadów.


na podstawie materiałów Fundacji "ARKA"

Welcome to OUR

PROJECT ACT ECO

We are a group of
Active Effective
Conscious Concerned
Thoughtful Organized

Students who want to do things for others
To take care for the planet
To think responsibly about the fate of next generations.

Get involved
Make a difference
Take action
Join us!

Ciekawostka
  • Pojedyncze wielkie drzewo może wytranspirować dziennie ponad 1800 litrów wody do atmosfery.

Linki

Certyfikat uczestnictwa w WED2010


Kampania o zmianach klimatu Komisja Europejska


WED 2011


WED 2012

Wygenerowano w sekund: 0.00
3,062,626 unikalnych wizyt