raport Sekretarza Generalnego ONZ z 1969
Raport U Thanta – raport przedstawiony na sesji Zgromadzenia Ogólnego w dniu 26 maja 1969 przez Sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych U Thanta, zatytułowany Problemy ludzkiego środowiska[1][2] (ang. The problems of human environment) wyrażony w rezolucji nr 2398.
Charakterystyka raportu

Dokument ten po raz pierwszy w historii prezentował opinii publicznej dane wskazujące na zniszczenie środowiska naturalnego i jego niekorzystne konsekwencje, wzywał wszystkie kraje do racjonalnego korzystania z zasobów Ziemi i do wysiłków na rzecz ochrony ekosystemu.

Zawierał on wykaz zagrożeń istotnych dla całej ludzkości i wzywał do współpracy w rozwiązywaniu ich przez całą społeczność międzynarodową. W ten sposób po raz pierwszy na forum międzynarodowym pojawiła się kwestia globalnych problemów ochrony przyrody i środowiska naturalnego.

Raport udokumentowany danymi statystycznymi stwierdzał że po raz pierwszy w historii ludzkości pojawił się ogólnoświatowy kryzys wywołany zniszczeniem środowiska naturalnego. U Thant zaapelował o podjęcie planowej międzynarodowej akcji ratowania środowiska naturalnego.

Raport wzywał do traktowania problemów ochrony środowiska w sposób globalny i ostrzegał, że ludzkość z dotychczasowym sposobem gospodarowania zmierza do katastrofy i tylko połączony wysiłek wszystkich krajów może jej zapobiec.

Raport ten wstrząsnął światową opinią publiczną i spowodował przekształcenie się słabego ruchu ochrony przyrody w prężny ruch ekologiczny.

Najważniejsze zagadnienia poruszane w tym raporcie:

brak powiązania wysoko rozwiniętej techniki i technologii z wymogami środowiska
wyniszczenie ziem uprawnych
bezplanowy rozwój stref miejskich
zmniejszanie się powierzchni wolnych, otwartych terenów
znikanie wielu form życia zwierzęcego i roślinnego
zatruwanie i zanieczyszczanie środowiska
konieczności ochrony takich elementów środowiska jak gleba, woda i powietrze.

Raport ten uświadomił globalne zagrożenie i stał się impulsem do roz­poczęcia w większości krajów cywilizowanego świata działań chroniących środowisko. W Polsce w rok później powołano Polski Komitet Ochrony Środowiska Człowieka przy wicepremierze, przekształcony później w Ko­misję Ochrony Środowiska Rady Państwa, a następnie w Państwową Ra­dę Ochrony Środowiska.

Sekretarz Generalny ONZ U Thant ostrzegał:

Nie chciałbym, aby moje słowa zabrzmiały zbyt dramatycznie, ale na podstawie danych, do których mam dostęp jako sekretarz generalny, mogę wysunąć jeden tylko wniosek, a mianowicie, że członkom Narodów Zjednoczonych pozostało może 10 lat na uregulowanie zastarzałych waśni i podjęcie wspólnej ogólnoświatowej inicjatywy w celu zahamowania wyścigu zbrojeń, poprawy warunków środowiskowych człowieka, zlikwidowania groźby eksplozji demograficznej oraz nadania należytego rozmachu wysiłkom w dziedzinie rozwoju. Jeżeli w tym czasie nie zorganizuje się współdziałania na skalę światową, to obawiam się, że wspomniane przeze mnie problemy osiągną tak zatrważające rozmiary, że ich opanowanie nie będzie już w naszej mocy.

— Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, J. Behrens, Granice wzrostu, PWE, Warszawa 1973, str. 37

Welcome to OUR

PROJECT ACT ECO

We are a group of
Active Effective
Conscious Concerned
Thoughtful Organized

Students who want to do things for others
To take care for the planet
To think responsibly about the fate of next generations.

Get involved
Make a difference
Take action
Join us!

Ciekawostka
  • 1 kilogram polichlorku winylu (płytki PVC, butelki plastikowe, folie, plastikowe wiadra, miednice, pojemniki po farbach, wyroby ze skaju) spalany w zwykłych warunkach wydziela 280 litrów trującego chlorowodoru.

Linki

Certyfikat uczestnictwa w WED2010


Kampania o zmianach klimatu Komisja Europejska


WED 2011


WED 2012

Wygenerowano w sekund: 0.02
1,239,388 unikalnych wizyt