Ustawa o bateriach i akumulatorach
Waldemar Kaźmierczak

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2009 r., Nr 79, poz. 666).
Dokonuje transpozycji przepisów dyrektywy unijnej 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 6 09 2006r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywę 91/157/EWG
To nowa ustawa (weszła w życie 12.06.09), porządkująca dotychczasowe przepisy na ten temat, zawarte w innych polskich aktach prawnych. Określa ona wymagania, jakim powinny odpowiadać wyprodukowane i wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory, obowiązki przedsiębiorców, obowiązki użytkowników końcowych.

Normuje także zasady:
• zbierania, przetwarzania recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów oraz obowiązki z tym związane
• zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej oraz opłaty depozytowej.
Ustawa obejmuje swym zakresem wszystkie baterie i akumulatory wprowadzane do obrotu, niezależnie od ich rodzajów, kształtu, pojemności, masy, składu materiałowego i sposobu użycia. Z wyjątkiem:
1. urządzeń związanych z ochrona podstawowych interesów bezpieczeństwa państw członkowskich UE, broni, amunicji i sprzęcie wojennym, z wyjątkiem produktów, które nie są przeznaczone specjalnie do celów wojskowych;
2. urządzeniach przeznaczonych do wysyłania w przestrzeń kosmiczną

Baterie i akumulatory ustawa dzieli na trzy rodzaje:

• przenośne - szczelnie zamknięte, mogą być przenoszone w ręku oraz nie stanowią dwu niżej wymienionych rodzajów;
• samochodowe - używane do rozruszników oświetlenia lub inicjowania zapłonu w pojazdach
• przemysłowe - przeznaczone wyłącznie do celów przemysłowych, zawodowych, lub do używania w pojazdach elektrycznych.

Sformułowane też zostały górne granice zawartości związków chemicznych, których przekroczenie eliminuje te produkty z obrotu jeżeli zawierają:
• powyżej 0,0005% wagowo rtęci ( z wyjątkiem guzikowych zawierających do 2%)
• powyżej 0,002% wagowo kadmu ( z wyłączeniem przeznaczonych do użytku w systemach awaryjnych i alarmowych, w sprzęcie medycznym oraz w bezprzewodowych elektronarzędziach).

Wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory muszą być czytelnie i trwale oznakowane Hg, Pb, Cd oraz znakiem zakazującym ich usuwanie do pojemników na śmieci.

Ustawa konkretyzuje obowiązek rejestracji w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska przedsiębiorców sprowadzających ten rodzaj towarów na rynek. Dotyczy to również zakładów przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów.

Przedsiębiorcy wprowadzający te produkty są zobowiązani do zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania ich odpadów (umowy ze zbierającymi i z zakładem przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów).
I w tej ustawie też pojawiają się zapisy o edukacji. Wprowadzający ten rodzaj towarów jest obowiązany do finansowania publicznych kampanii edukacyjnych - przeznacza w sposób udokumentowany albo przekazuje na wyodrębniony rachunek urzędu marszałkowskiego co najmniej 0,1% swoich przychodów (z danego roku) z tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów.

Ma też wyznaczone limity zbierania tego rodzaju odpadów:
• do dnia 26 września 2012 r - co najmniej 25% masy wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów,
• do dnia 26 września 2016 r - co najmniej 45% masy wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów.
Brak osiągniętych limitów skutkować będzie opłatą produktową.
Ustawa wymienia obligatoryjne miejsca odbioru tego typu odpadów są to:
• sklepy powyżej 25 m kw.,
• hurtownie,
• punkty serwisowe,
Fakultatywnie zajmować się tym mogą szkoły, urzędy placówki kulturalno-oświatowe itp.
Podmioty prowadzące miejsca odbioru zwalnia się, z dotychczas gdzie indziej funkcjonujących w przepisach prawa powinności formalnych typu m.in: uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia odpadów, prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów.
Instrumentem, mającym zmobilizować użytkowników baterii i akumulatorów zakupionych w detalu ma być opłata produktowa pobierana przy sprzedaży a zwracana po oddaniu odpadu do sklepu lub do punktu zbierania zużytych akumulatorów i baterii.
Przetwarzanie i recykling - to bardzo silny akcent tej ustawy
Wszystkie selektywnie zebrane zużyte baterie i akumulatory powinny zostać przekazane do odzysku, w szczególności do recyklingu. Prawo zabrania składowania tych odpadów na wysypiskach. Firmy prowadzące zakład przetwarzania tych odpadów muszą posiadać technologie zapewniające osiągnięcie co najmniej niżej wymienionych poziomów wydajności recyklingu:
• 65% masy zużytych baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych
• 75% masy zużytych baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych
• 50% masy pozostałych zużytych baterii i akumulatorów

źródło: www.segreguje.org.pl/Prawo-NowePodejscie.html

Welcome to OUR

PROJECT ACT ECO

We are a group of
Active Effective
Conscious Concerned
Thoughtful Organized

Students who want to do things for others
To take care for the planet
To think responsibly about the fate of next generations.

Get involved
Make a difference
Take action
Join us!

Ciekawostka
  • Rzucona w lesie butelka plastikowa rozłoży się w ziemi po 500latach, guma do żucia po 5 latach, a niedopałki papierosów po 2 latach.

Linki

Certyfikat uczestnictwa w WED2010


Kampania o zmianach klimatu Komisja Europejska


WED 2011


WED 2012

Wygenerowano w sekund: 0.00
3,022,779 unikalnych wizyt